אמא אדמה
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
מחנה אוהלים - עין חרוד
מחנה אוהלים - עין חרוד
En-Harod-2013_03
ריקור 2006
En-Harod-2013_012
העמק הוא חלום
עין חרוד ליד המעיין
עין חרוד בשנות ה 30
En-Harod-2013_01
בית חולים בעין חרוד - 1926
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
ביצות בעמק
עין חרוד - 1937
החברה טובלים - 1924
ריקור - מבט אלכסוני
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
עין חרוד איחוד - היום
אדמות עין חרוד טרם יישובן
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
מעיין חרוד - 1923
חדר האוכל
משולחן המזכירות - סוכות תשע"ה
משולחן המזכירות / רוני צור ואילה אופנהיימר

הימים הם ימי חול ומועד שמתערבבים אלה באלה, זהו זמן שנועד, גם אם לא הוחלט כך, לתיאומים בין המערכות השונות. בימים אלו אנו מקבלים החלטות אישיות לשנה החדשה, וצריכים להתאים בין הבחירות שלנו לסביבה שבה אנו מתנהלים.
בקשות ופניות מגיעות אלינו באופן שוטף ויומיומי. אנחנו מקשיבות, נותנות תשובות ומשתדלות לעזור. באופן טבעי, הפונים רואים את עצמם ואילו בעלי התפקידים נדרשים להתחשב בתמונה כולה. בצרכים של כל החברים, בעלויות ובאילוצי המערכת.

נהגי בית
ובהקשר לפתיחה, כפי שפורסם ביומן הקודם על ידי משרד מש"א, הגדרת התפקיד של נהגי הבית הורחבה והוגדרה מחדש. סדר היום שלהם עמוס ומתוכנן ולא ניתן לפנות אליהם באופן אישי. רצון טוב לעזור לכל אחד יש ויש אך נהגי הבית מחויבים לסידור עבודה וכפופים למש"א.
לאור פנייה של החברים הלומדים במסגרת "דורות בגלבוע" לעזרה בהסעה בימי הלימודים שם, הוחלט על תוספת הסעה בימי הפעילות ב"דורות". בימי הפעילות ב"דורות" תצא הסעה של נהג בית מעין חרוד ל"דורות בגלבוע" בשעה 10.15 ותחזור עד 11.00 לעין חרוד. מעבר להסעה קבועה זו אין לפנות אל הנהגים באופן פרטי.

החלטות מזכירות
נוהל פרסום תוצאות קלפי:
ככלל, ניתן לחלק את ההצבעות בקלפי ל-3 סוגים: א. קבלה לחברות, ב. בעלי תפקידים, ג. אורחות חיים (תקנונים). נהוג בעין חרוד לפרסם רק את התוצאות ללא מספרים. כלומר, התוצאה הסופית ללא יחסי הכוחות שבה התקבלה.
יש לעניין זה טיעונים לכאן ולכאן. מחד, מי שמבקש בשם השקיפות לדעת את יחסי הכוחות ומאידך מי שבשם צנעת הפרט מבקש לשמור על המצב הקיים של פרסום תוצאה בלבד.
הוחלט:
1. תוצאות ההצבעה יתפרסמו בהתאם לסעיף 96 בתקנון הקיבוץ, ביומן הקיבוץ או על לוח מודעות.
2. הפרסום יכלול את תוצאות ההצבעה ללא מספרים ולפי סדר הא"ב של שמות המועמדים.
3. רק המועמדים יוכלו לקבל במזכירות הטכנית את התוצאה המספרית האישית שלהם ואת מקומם ברצף, ללא שמות וללא מספרים.
4. בהצבעות שאין בהן מועמדות אישית, כגון החלטות על אורחות חיים, תקנונים וכו', יפורסמו תוצאות מספריות.
5. למזכירות יהיה שיקול דעת למנוע פרסום תוצאות מספריות כמוגדר בסעיף 4 לעיל.

בונוס לחברים:
המזכירות אישרה חלוקת בונוס בסך 2 מיליון ₪. אופי החלוקה יהיה לפי ההחלטה הקיימת מספטמבר 2012. 
גובה הבונוס השנה לחבר כ- 6300 ₪ ולצעירים כ- 630 ₪.

פרסום המלצה על מועמדים בפתק הקלפי:
הרקע ארוך וננסה לקצר: איוש תפקידים בקיבוץ נעשה במקרים רבים באמצעות מכרז. חברים יכולים להגיש את מועמדותם על דעת עצמם ובמקרים מסוימים המזכירות הפעילה או הרחבה גם פונה לחברים להעמיד עצמם לתפקיד. המזכירות הפעילה מראיינת את המועמדים וממליצה למזכירות הרחבה, והחלטת המזכירות הרחבה מובאת לדיון ציבורי במועצה או באסיפה. במקרה האחרון ביקשה המזכירות לפרסם את המלצתה על פתק ההצבעה, מה שגרם לוויכוח באסיפה. ברוב של קול אחד הוחלט לפרסם את ההמלצה על הפתק אבל באסיפה נוספת סוכם להביא את הנושא למזכירות הרחבה לגיבוש נוהל מסודר שיובא לאישור האסיפה.
החלטת המזכירות היא כי המלצות על פתק הקלפי יירשמו על פתקי ההצבעה לפי שיקול המזכירות.

קבלה לחברות:
המזכירות אישרה את סיום המועמדות של דנה וגולן מן ואת העברתם לאסיפה לקבלה לחברות. בהצלחה!

המלצות וועדת מזון:
בתחילת אוגוסט התייחסנו מעל דפי היומן ללקיחת אוכל בכמות מעל הסבירה מארוחת הבוקר, לנכדים של חברים המגיעים עם אורחים לארוחות הצהריים ולנערינו המארחים בארוחות הצהריים חברים רבים. הארוחות בחדר האוכל מסובסדות עמוקות על ידי הקהילה במטרה לשמור על חדר האוכל כמקום פעיל ומרכזי ולכן החליטה המזכירות כדלקמן:
1. לקיחת אוכל מחדר אוכל בארוחת בוקר מעבר למנה סבירה תחויב במחיר מלא ללא סבסוד בסך 25 ₪.
2. נכדים שאינם גרים בעין חרוד ובאים לאכול צהריים בחדר אוכל - הנכד ישלם מחיר מסובסד ואילו אורחים שיגיעו אתו ישלמו מחיר מלא של 30 ₪ לארוחה.
3. נערי ונערות בית הספר האזורי הבאים כאורחי בני המשק לארוחת צהריים חייבים בליווי מארחיהם.
המזכירות תמשיך את הדיון בנושא אירוח בני הנוער על ידי בני עין חרוד בארוחות הצהריים בשיתוף עם מערכת החינוך.
החיוב המלא ייכנס לתוקף בתאריך 19.10.14.


ברצוננו להזכיר לחברים את עיקרי נוהל הערעורים על החלטות מוסדות הקיבוץ. ניתן לערער על החלטות המזכירות והמועצה בתוך עשרה ימים מפרסום ההחלטה לציבור.
לאחר שחלפו 10 ימים מיום הפרסום לציבור, באם לא הוגש עליה ערעור, תיכנס ההחלטה לתוקף. בקשת הערעור צריכה להיות מוגשת בכתב למזכיר/ה ולפרט תמציתית את הנימוקים לערעור.
נוהל הערעורים המלא נמצא במזכירות הטכנית וניתן לקבל אותו לפי בקשה.

מועדים לשמחה ! יומן סוכות מס. 1966